اخبار اصلی - آرشیو

برگزاری دوره آموزشی مدیریت در پرستاری و جانشین پروری - مورخ ۹۷/۱۱/۱۰

برگزاری دوره آموزشی مدیریت در پرستاری و جانشین پروری - مورخ ۹۷/۱۱/۱۰ گالری

به همت اداره پرستاری دانشگاه دوره آموزشی مذکور با حضور مدرس کشوری سرکار خانم دکتر شیرانی و شرکت مدیر محترم درمان دانشگاه ، مدیران خدمات پرستاری و تعدادی از سوپروایزرین و سرپرستاران مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای تابعه در سالن زنده یاد کاظمی آشتیانی برگزار گردید.

ادامه مطلب