اخبار اصلی - آرشیو

کمیته آموزش معاونت درمان

کمیته آموزش معاونت درمان گالری

کمیته آموزش معاونت درمان مورخ ۲۶ / ۲ / ۹۷ با حضور رئیس اداره پرستاری و کارشناس مسئول آموزش ضمن خدمت دانشگاه و مدیران پرستاری و رابطین و سوپروایزرین آموزشی مراکز و بیمارستان های تابعه برگزار گردید.

ادامه مطلب