اخبار اصلی - آرشیو

برگزاری دوره آموزشی مدیریت در پرستاری - توسط اداره پرستاری دانشگاه گالری

به همت اداره پرستاری دانشگاه دوره آموزشی مدیریت در پرستاری مطابق با استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران جهت : مدیران خدمات پرستاری ، سوپروایزرین آموزشی و سوپروایزرین ارشد بالینی مورخ : ۹۸/۸/۱۱ در سالن شهید کاظمی آشتیانی ستاد برگزار گردید. در این جلسه از زحمات اعضای کارگروه آموزش (سوپروایزرین آموزشی مراکز درمانی اراک) و کارگروه مراقبت و درمان (مدیران خدمات پرستاری مراکز درمانی اراک) تقدیر و تشکر بعمل آمد.

ادامه مطلب