اخبار اصلی - آرشیو

کارگاه آموزشی تهویه مکانیکی توسط واحد نوزادان معاونت درمان برگزار گردید. گالری

کارگاه مذکور در تاریخ ۹۸/۷/۱۴ در مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی - ویژه متخصصین اطفال و پرستاران بخش های نوزادان و NICU کلیه مراکز آموزشی درمانی تابعه - بیمارستانهای تأمین اجتماعی و خصوصی ، با حضور اساتید محترم: خانم دکتر آخوندزاده و آقای دکتر عالی نژاد فوق تخصص نوزادان برگزار گردید.

ادامه مطلب