اخبار اصلی - آرشیو

برگزاری شورای هماهنگی پرستاری گالری

شورای مذکور در تاریخ ۹۷/۹/۲۵ با حضور معاون و مدیر محترم درمان دانشگاه ، رئیس محترم دانشکده پرستاری اراک ، رئیس اداره پرستاری دانشگاه و کارشناس مربوطه و رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری استان برگزار شد.

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی استانداردهای اعتباربخشی اورژانس - حاد برگزار شد.

کارگاه آموزشی استانداردهای اعتباربخشی اورژانس - حاد برگزار شد. گالری

کارگاه فوق در تاریخ ۹۷/۹/۲۴ راس ساعت ۸ صبح با حضور مدیر محترم درمان ، رئیس محترم اداره پرستاری ، کارشناسان اداره پرستاری دانشگاه ، مدیران خدمات پرستاری مراکز آموزشی درمانی / بیمارستانهای تابعه و سرپرستاران بخش های اورژانس و ویژه برگزار گردید.

ادامه مطلب

جلسه آموزشی ثبت الکترونیکی اقدامات و مراقبتهای درمانی و پرستاری - EHR (پرونده سلامت) -EPR (پرونده بیمار)

جلسه مذکور در تاریخ ۹۷/۹/۱۸ با حضور مدیر محترم درمان و رئیس محترم اداره پرستاری و رئیس محترم اقتصاد درمان دانشگاه و کارشناس محترم فناوری اطلاعات سلامت معاونت درمان و مدیران خدمات پرستاری بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب
سفر تیم ارزیاب معاونت پرستاری وزارت متبوع - خانم دکتر مداح و آقای دکتر لک به اراک مورخ ۹۷/۹/۷

سفر تیم ارزیاب معاونت پرستاری وزارت متبوع - خانم دکتر مداح و آقای دکتر لک به اراک مورخ ۹۷/۹/۷ گالری

در سفر سرکار خانم دکتر مداح و همراهان نشستی با حضور رئیس محترم دانشگاه و معاونین محترم برگزار شد. همچنین جلسه ای با حضور شورای هماهنگی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار شد. در ادامه توسط سرکار خانم دکتر مداح و همراهان از مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) بازدید بعمل آمد.

ادامه مطلب

به همت واحد نوزادان معاونت درمان کارگاه احیاء پیشرفته نوزاد برگزار شد. گالری

در تاریخ ۱۳ و۱۴ آذر ماه جهت کلیه کارشناسان پرستاری و مامایی بیمارستانهای سینا و مهر خنداب با حضور اساتید دانشگاهی (جناب آقای : دکتر طاهراحمدی ، دکتر ارجمند ، دکتر عالی نژاد -فوق تخصص نوزادان ، دکتر سلطانی - متخصص بیهوشی؛ سرکار خانم : دکتر آخوندزاده - فوق تخصص نوزادان ، دکتر دره ) برگزار گردید. لازم بذکر است کلیه شرکت کنندگان در تاریخ ۹۷/۹/۵ آزمون درسنامه احیاء نوزاد را شرکت کرده و پس از کسب نمره قبولی به کارگاه وارد شده اند و در پایان آزمون مگاکد از افراد گرفته شد.

ادامه مطلب