اخبار اصلی - آرشیو

برگزاری جلسه آموزشی سنجه های ایمنی در اعتباربخشی

برگزاری جلسه آموزشی سنجه های ایمنی در اعتباربخشی گالری

برگزاری جلسه ایمنی بیمار جهت مدیران و کارشناسان ایمنی بیمارستانها با توجه به اهمیت ایمنی بیمار در ارائه خدمات مطلوب تشخیصی درمانی و مراقبتی توسط معاونت درمان. بزرگداشت روز جهانی بسیج ایمنی بیمار " World Patient Safety Day " بیست و ششم شهریور مطابق با ۱۷ سپتامبر.

ادامه مطلب