بخش مراقبت ویژه قلبی CCU

تعداد بازدید:۲۳۹۶

                  سرپرستار بخش : 

                                      سرکار خانم سعیده عیسی آبادی - کارشناس پرستاری

آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۳۹۹