برگزاری دوره آموزشی بیمه عمومی

تعداد بازدید:۱۰۲۴
برگزاری دوره آموزشی بیمه عمومی

 جبران خسار ات مالی و جانی وارده از طریق حوادث غیر مترقبه، با توجه به شرا یط فعلی میسّر نیست؛ مگر با داشتن قرارداد بیمه ای مطمئن، که می تواند ریسکها و خطراتی که افراد و دستگاهها را تهدید می کند به حد اقل برساند. و این در حالی است که آن دستگاه و ادارات تابعه، به صورت مستقیم با تبعات ناشی از عدم پوششهای بیمهای کارکنان آگاه هستند.

1 -در صورت تعریف این دوره در سامانه ضمن خدمت و موافقت آن دستگاه، گواهینامه مذکور برای کارکنان صادر میگردد.

2 -در صورت ثبت نام دوره در لینک: ir.ac.smtc.Bulms و پرداخت 80000 ریال به صورت آنالین، گواهینامه ویژه نیز توسط مرکزآموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای شرکت کنندگان، صادر میشود.

کلید واژه ها: بیمه - بهداشت -آموزش - اراک- بهداشت اراک - مرکز بهداشت -دوره ثبت نام

آخرین ویرایش۱۶ آبان ۱۴۰۰