دوره آموزشی وزارتی « صیانت از خانواده و جوانی جمعیت »

تعداد بازدید:۵۱۷

اجرای موارد مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و بپیوست نامه شماره 5792 / 209 / د مورخ 30 / 6 / 1401 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت 

دوره های آموزشی الکترونیکی با محتوای چند رسانه ای «صیانت از خانواده و جوانی جمعیت»که از طریق سامانه آموزش و توانمندسازی به آدرس الکترونیکی https://karmand.behdasht.gov.ir  برگزار می شود

کلید واژه ها: جمعیت -بهداشت- اراک- صیانت-فرزند -

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۴۰۱