تسهیلات اعتباری

تعداد بازدید:۹۳۶

 معرفی همکاران متقاضی به بانک عامل که توسط مدیریت امور شعب بانک رفاه

با در نظر گرفتن تناسب حقوق دریافتی و توان بازپرداخت ، جهت استفاده از تسهیلات 

 
نوع تسهیلات حداکثر مبلغ قابل تخصیص مدت بازپرداخت
فروش اقساطی خرید خودروی سواری تولید داخل تا مبلغ150000000ریال حداکثر سه سال
فورش اقساطی خرید کالای اساسی با دوام ساخت داخل تا مبلغ80000000ریال حداکثر دو سال
جعاله تعمیرات مسکن تا مبلغ 400000000ریال حداکثر سه سال
تامین اموال و خدمات مورد نیاز خانوار(در قالب عقد مرابحه) تا مبلغ 1000000000ریال حداکثر چهارسال
تعمیرات اساسی و بازسازی کامل واحد مسکونی تا مبلغ 1000000000ریال حداکثر چهارسال
     

کلید واژه ها: تسهیلات- رفاه -پرسنل-بهداشت -اراک