آزمون غیر حضوری

تعداد بازدید:۴۹۶

  نظر به برگزاری آزمون غیرحضوری عفونت با ویروس پاپیلومای انسانی hpv از دوره های مصوب در تقویم اموزشی به میزان 4 ساعت در تاریخ 2 / 8 / 1401

ویژه گروه هدف:  مدیر گروه بهداشت خانواده ، کارشناس مسئول برنامه میانسالان وسالمندان ، کارشناس مسئول بهداشت خانواده، کارشناس بهداشت خانواده، مربی بهورزی، کارشناس آموزش بهورزی ، کارشناس مسئول بهورزی، رئیس گروه سلامت ماردان جمعیت و باروری. کارشناس سلامت باروری- پزشک_ رئیس و مدیر گروه بیماریها(واگیر و غیرواگیر) - کارشناس نوجوانان،جوانان و مدارس-کارشناس مسوول نوجوانان ومدارس- کارشناس بیماریهای غیر واگیر  - کارشناس و کارشناس مسوول آموزش سلامت – رییس گروه آموزش سلامت-کارشناس روان- کارشناس بهداشت خانواده- ماما - پرستار( شاغل در بهداشت ) - مربی آموزشگاه بهورزی ( مرتبط ) کارشناس مسئول تغذیه- کارشناس تغذیه- مراقب سلامت


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: آزمون - بهداشت - اراک- الکترونیکی- غیر حضوری

آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۴۰۱