مسکن ملی

تعداد بازدید:۱۱۳۸

  با عنایت به جلسه منعقده در تاریخ 1/12/1400  ،پیرامون تعیین تکلیف باقی مانده سهمیه مسکن ملی دانشگاه، با توجه به عدم تکمیل سهمیه  اختصاص داده شده  ،کلیه همکاران متقاضی شاغل (با اولویت پرسنل رسمی،پیمان و قراردادی)در دانشگاه  که دارای شرایط مندرج در نامه شماره 49201 مورخ 13/11/1400 ،می بایست با حضور در اداره رفاه  دانشگاه لغایت تاریخ 8/12/1400 نسبت به  ارائه اطلاعات خود اقدام نمایند.

ضمنا در صورت عدم تکمیل سهمیه نسبت به معرفی همکاران تحت پوشش شرکتهای تامین نیرو نیز اقدام خواهد شد..

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۴۰۰