مسکن ملی

تعداد بازدید:۱۰۰۶

  با عنایت به جلسه منعقده در تاریخ 1/12/1400  ،پیرامون تعیین تکلیف باقی مانده سهمیه مسکن ملی دانشگاه، با توجه به عدم تکمیل سهمیه  اختصاص داده شده  ،کلیه همکاران متقاضی شاغل (با اولویت پرسنل رسمی،پیمان و قراردادی)در دانشگاه  که دارای شرایط مندرج در نامه شماره 49201 مورخ 13/11/1400 ،می بایست با حضور در اداره رفاه  دانشگاه لغایت تاریخ 8/12/1400 نسبت به  ارائه اطلاعات خود اقدام نمایند.

ضمنا در صورت عدم تکمیل سهمیه نسبت به معرفی همکاران تحت پوشش شرکتهای تامین نیرو نیز اقدام خواهد شد..