اسکان همکاران دانشگاه در ایام نوروز در پانسیون های پردیس خود گردان ارس تبریز

تعداد بازدید:۱۱۷۷

دانشگاه علوم پزشکی تبریز در خصوص اسکان همکاران دانشگاه در ایام نوروز در پانسیون های پردیس خود گردان ارس 

تصویر فرم شریط جهت اسکان 

تصویر فرم درخواست جهت اسکان

کلید واژه ها: ارس - نوروز -فرم -همکاران- بهداشت - اراک

آخرین ویرایش۰۴ بهمن ۱۴۰۰