مطالب مرتبط با کلید واژه

عمومی


تعرفه های خدمات

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1401به شرح ذیل می باشد: (ویزیت پزشکان در بخش سرپای و دولتی) 1- ویزیت پزشکان  عمومی   233000 ریال 2- ویزیت پزشکان متخصص     460000      ریال 3- ویزیت پزشکان فوق تخصص و روانپزشکان  107000      ریال  

واحد روابط عمومی

                                        خانم طاهره جهانگیری سمت: مسئول روابط عمومی                                                                                                                        اهداف و وظایف روابط عمومی بیمارستان امام علی کمیجان: روابط عمومی یعنی پل ارتباط...... روابط عمومی یعنی صراحت، روشنگری، شفافیت، اطلاع ...

پمفلت های آموزشی

پمفلت های آموزشی

ردیف پمفلت آموزشی جهت دانلود 1 تغذیه مناسب در کرونا     دانلود 2 کرونا دراماکن عمومی دانلود 3 کرونا و بیماری های خاص دانلود 4 کرونا و مادران باردار دانلود 5 کتابچه آموزشی اربعین دانلود 6 کتابچه راهنمای بالینی، تشخیص، درمان و مراقبت دانلود 7 آبله میمونی آموزش و ارتقای سلامت دانلود 8 پمفلت آمورشی مدیریت_استرس_در_محیط_کار دانلود 9 پمفلت آمورشی مفهوم مراقبت بهداشتی کار دانلود 10 پمفلت آمورشی پرتوگیری در سنین ...