مطالب مرتبط با کلید واژه

ارتوپدی


ارتوپدی

مدیر گروه: دکتر مهران اعظمی اعضای گروه ارتوپدی نام و نام خانوادگی مقطع مرتبه علمی لینک رزومه پژوهشی دکتر مهران اعظمی دکترای تخصصی پزشکی / ارتوپدی استادیار https://isid.research.ac.ir/Mehran_Azami دکتر حسینعلی هادی دکترای تخصصی پزشکی / ارتوپدی استادیار https://isid.research.ac.ir/Hoseinali_Hadi دکتر احمد رضا بهروزی دکترای تخصصی پزشکی / ارتوپدی استادیار https://isid.research.ac.ir/Ahmadreza_Behroozi دکتر امیرحسین مرادی دکترای تخصصی پزشکی / ارتوپدی استادیار https://isid.research.ac.ir/Amirhosein_Moradi