مطالب مرتبط با کلید واژه

نوروسرجری


جراحی مغز و اعصاب

مدیر گروه: دکتر علیرضا محمدی اعضای گروه نوروسرجری نام و نام خانوادگی مقطع مرتبه علمی لینک رزومه پژوهشی دکتر آیدین شاکری دکترای تخصصی پزشکی / جراحی مغز و اعصاب استادیار https://isid.research.ac.ir/Aidin_Shakeri دکترعلیرضا محمدی دکترای تخصصی پزشکی / جراحی مغز و اعصاب استادیار https://isid.research.ac.ir/Alireza_Mohammadi2 دکترعلی ناظمی رفیع دکترای تخصصی پزشکی / جراحی مغز و اعصاب استادیار https://isid.research.ac.ir/Ali_Nazemirafie دکتر محسن ...