مطالب مرتبط با کلید واژه

معرفی


معرفی EDO

    -معرفی واحد -معرفی مدیریت و کارشناسان دفتر

مسئول و کارشناسان دفتر توسعه آموزش (EDO)

معرفی اعضای واحد دفتر توسعه آموزش (EDO) تحت نظر رئیس دانشکده پزشکی و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه (EDO) به منظور پیشبرد اهداف ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه تشکیل شده است و اعضای آن عبارتند از: