مطالب مرتبط با کلید واژه

انگل


انگل ، قارچ و حشره شناسی

 مدیر گروه: دکتر مجتبی دیده دار         معرفی گروه    رسالت و اهداف اعضای هیات علمی  cv اعضای هیات علمی اعضای پیشکسوت هیات علمی کارشناس گروه برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای هیات علمی کلیلک کنید 

اعضای هیات علمی گروه انگل، قارچ و حشره شناسی

      CV: https://isid.research.ac.ir/Mehdi_Mosayebi   سردشت - میدان بسیج - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)         08634173520 داخلی 118    mah_mosayebi@gmail.com CV: https://isid.research.ac.ir/Mojtaba_Didehdar   سردشت - میدان بسیج - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)         08634173520 داخلی 105     didehdar_m@yahoo.com CV: https://isid.research.ac.ir/Reza_Ghasemikhah   سردشت - میدان بسیج - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)       ...