مطالب مرتبط با کلید واژه

فرایندها


فرایندهای آموزشی گروه مامایی

-فرایند ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دستیاری و تحصیلات تکمیلی -راهنمای ثبت طرح در پژوهان -فرایند ورود به فرادید -فرایند ورود به نوید -فرایند ورود به سمالایو فرایند نظارت بر برنامه آموزش فرایند یاددهی-یادگیری از ورود تا فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره مامایی