مطالب مرتبط با کلید واژه

گروه مامایی


CV اعضای هیات علمی گروه مامایی

-دکتر کتایون وکیلییان -دکتر فرشته نارنجی حسن کیاده -دکتر مهتاب عطارها -دکتر سکینه طاهرخانی -نفیسه سیدزاده -مهرنوش قائم مقامی -نعیمه ترکستانی -معصومه داودآبادی -فاطمه شعبانی *برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی به لینک مراجعه نمایید.

فرایندهای آموزشی گروه مامایی

-ترم اول کارشناسی مامایی -ترم دوم کارشناسی مامایی -ترم سوم کارشناسی مامایی -ترم چهارم کارشناسی مامایی -ترم پنجم کارشناسی مامایی -ترم ششم کارشناسی مامایی -ترم هفتم کارشناسی مامایی -ترم هشتم کارشناسی مامایی