مطالب مرتبط با کلید واژه

کمیته ها


کمیته ها و شوراها

   کمیته ارزشیابی استاد- دانشجو  کمیته برگزاری و ارزیابی آزمونها  کمیته برنامه ریزی درسی و طرح درس  کمیته پژوهش در آموزش، دانش پژوهشی و طرحهای نوآورانه  کمیته توانمند سازی اساتید کمیته منتخب دانشجویی کمیته طرح درس