مطالب مرتبط با کلید واژه

گروه آمار زیستی


اعضای هیات علمی گروه آمار زیستی

CV: https://isid.research.ac.ir/Mohammad_Rafiei   سردشت - میدان بسیج - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)    08634173520 داخلی 184           rafeie@yahoo.com   CV: https://isid.research.ac.ir/Azam_Moslemi   سردشت - میدان بسیج - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)        08634173520 داخلی 206   moslemiazam@gmail.com   CV:https://isid.research.ac.ir/Marjan_Faghih   سردشت - میدان بسیج - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)       08634173520 ...

CV اعضای هیات علمی گروه آمار زیستی

 دکتر محمد رفیعی دکتر اعظم مسلمی  دکتر مرجان فقیه دکتر امیر همتا  دکتر ملیحه صفری     *برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی به این لینک مراجعه نمایید.