مطالب مرتبط با کلید واژه

اعضا هیات علمی


CV اعضای هیات علمی گروه آمار زیستی

 دکتر محمد رفیعی دکتر اعظم مسلمی  دکتر مرجان فقیه دکتر امیر همتا  دکتر ملیحه صفری     *برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی به این لینک مراجعه نمایید.