مطالب مرتبط با کلید واژه

علمی


فیزیولوژی

 اساتید گروه فیزیولوژی و فیزیک پزشکی گروه فیزیولوژی و فیزیک پزشکی مرتبه علمی رایانامه و تلفن تماس اداری رزومه گرایش تحقیقاتی دکتر سعید حاجی هاشمی (مدیر گروه فیزیولوژی و فیزیک پزشکی) استادیار s.hajihashemi@gmail.com hajihashemi@arakmu.ac.ir 08634173502 داخلی 354 رزومه فیزیولوژی کلیه اندوکرینولوژی دکتر محمدرضا پالیزوان استاد    palizvan@yahoo.com 08634173503 داخلی 354 رزومه فیزیولوژی اعصاب دکتر سعید چنگیزی آشتیانی استاد  ashtiyani@yahoo.com 08634173504 داخلی 438 رزومه فیزیولوژی کلیه اندوکرینولوژی طب سنتی   دکتر مهدی ...