مطالب مرتبط با کلید واژه

علوم


گروه های علوم پایه

    گروه زیست فناوری پزشکی      گروه آمار زیستی   گروه طب ایرانی    گروه فارماکولوژی   گروه مامایی  گروه معارف اسلامی گروه میکروبشناسی و ایمنی شناسی  گروه علوم تشریح  گروه انگل شناسی گروه پزشکی اجتماعی و خانواده  گروه بیوشیمی و ژنتیک گروه فیزیولوژی و فیزیک پزشکی

کوریکولوم های کارشناسی ارشد پزشکی

کوریکولوم کارشناسی ارشد آمار زیستی /  1385 کوریکولوم کارشناسی ارشد ایمونولوژی پزشکی /  1400 کوریکولوم کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی  /  1391 کوریکولوم کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی) / 1391 کوریکولوم کارشناسی ارشد علوم تشریحی / 1402 کوریکولوم کارشناسی ارشد فیزیولوژی / 1389 کوریکولوم کارشناسی ارشد  میکروب شناسی ...