مطالب مرتبط با کلید واژه

چه کارهایی روزی را زیاد می‌کند


مصادیقی برای خوش‌روزی بودن؛

چه کارهایی روزی را زیاد می‌کند؟

عده‌ای باآگاهی و توانایی موانع جلب روزی را کنار زده و عده‌ای دیگر با انجام کارهایی موانعی را برای رسیدن روزی ایجاد می‌کنند. درست است که روزی را خدا داده و بافراهم کردن زمینه و امکاناتی آن را تقسیم می‌کند اما این ما بندگان هستیم که با تدبیر و انتخاب خود مسیر را انتخاب می‌کنیم.

ادامه مطلب