واحد امور داروخانه ها

تعداد بازدید:۲۶۹۲
شرح وظایف

واحد امور داروخانه ها و صدور پروانه ها

صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی

صدور گواهی تشخیص صلاحیت مسئول فنی

صدور گواهی اشتغال

تکمیل مدارک مسئول فنی و انتقال سرمایه و جابجایی ارسالی از شبکه ها

بررسی مدارک ارسالی از انجمن داروسازان

تمدید پروانه تاسیس و مسئول فنی

بررسی پرونده جهت ثبت پایان کار داروخانه و مسئول فنی

مکاتبات مربوط به مسئول فنی انتقال سرمایه  جابجایی داروخانه  قائم مقامی و ... و جدید التاسیس

ثبت نام تاسیس و محاسبه امتیاز

صدور حواله الکل برای مراکز درخواست کننده در صورت تائید

ثبت کروکی و کارشناسی از مکان داروخانه

تائید نهایی کروکی انتقال مکان داروخانه تائید شده

بررسی محل و تائید کروکی داروخانه های بیمارستانی و نیز بررسی  تغییر مکان داروخانه ها یا انبار ها

پیگیری پرونده های دیوان عدالت اداری

آماده سازی مدارک جهت طرح در کمیسیون ماده 20

ابلاغ رای کمیسیون به متقاضیان

تنظیم صورتجلسه کمیسیون ماده 20 و ارسال به سازمان غذا و دارو 

پیگیری اطلاعات سامانه HIX امورداروخانه ها

بررسی درخواست ها و فرایندهای سامانه امورداروخانه ها در بستر HIX

بررسی وضعیت ثبت نسخ داروخانه ها در بستر HIX و ثبت مشکلات موجود در HIX  در JIRA

نظارت بر عملکرد داروخانه های توزیع کننده قرص ریتالین

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۸