بخش میکروب شناسی

تعداد بازدید:۴۴۴۸

بخش میکروب شناسی

با توجه به اینکه عوامل باکتریایی و قارچی از مهمترین آلوده کنندگان مواد غذایی به شمار می روند پرسنل این بخش بر اساس جدیدترین استانداردها و به بهترین نحو موارد را بررسی و شناسایی می نمایند.لازم به ذکر است به دلیل حساسیت کار در این بخش و جلوگیری از بوجود آمدن آلودگیهای ثانویه رعایت شرایط کاملأ استریل در مراحل مختلف آزمایشات الزامی بوده و رعایت نکات ایمنی فردی توسط پرسنل از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
بخش میکروبیولوژی شامل سه قسمت می باشد:


  کشت:
 مجهز به هود لامینار و لامپ UV بوده و کشت نمونه ها در این قسمت انجام می شود.

انکوباسیون:
 در این قسمت انکوباتور ها قرار دارند و نمونه ها پس از تلقیح در محیط های کشت در آنها گرمخانه گذاری می شوند.

محیط سازی و استریل :
در بخش محیط سازی، انواع محیط های کشت طبق دستورالعمل های درج شده بر روی بسته بندی و استاندارد مربوطه تهیه می شود در قسمت استریل اتوکلاو ها و فور قرار دارند و استریل خشک و مرطوب را انجام می شود.

 آزمونها :
در این بخش آزمون های میکروبی شامل موارد زیر، طبق استاندارد ملی ایران یا روش های توسعه یافته در آزمایشگاه انجام می شود: شناسایی و شمارش انتروباکتریاسه- شناسایی و شمارش کلیفرم- شناسایی و شمارش استافیلو کوکوس اورئوس- شناسایی و شمارش کلستریدیم های احیا کننده سولفیت- شناسایی و شمارش باکتری های مقاوم به اسید، باکتری های اسید لاکتیک- شناسایی و شمارش پزودوموناس ائروژینوزا- شناسایی و شمارش کپک- شناسایی و شمارش مخمر- شناسایی و شمارش انترو کوکوس فکالیس- شناسایی سالمونلا- شمارش باسیلوس سرئوس-شناسایی اشریشیاکلی-شمارش کلی میکروارگانیسم ها-شمارش باکتری های مزوفیل-شمارش لیستریا مونوسایتوژنز-شناسایی و شمارش یرسینیا انتروکولیتیکا-کمپیلو بکتر ژژونی

آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۳۹۸