واحد بازرس نظارت و پاسخگویی به شکایات

تعداد بازدید:۷۵۷۶

شرح وظایف

 واحد بازرسی و نظارت

 

بازرسی از داروخانه های تابعه (نظارت بر عملکرد داروخانه های تحت پوشش)

ارزشیابی از داروخانه های تابعه

ارسال پرونده تخلفات مربوط به داروخانه به کمیسیون قانونی ماده 11 دانشگاه

کارشناسی اقلام غیر مجازو قاچاق مکشوفه از مراکز غیر مجاز توسط نیروی انتظامی و ارائه گزارش

در صورت گزارش یا کشف مکان تولید، توزیع و ارائه اقلام دارویی و آرایشی غیر مجاز اعزام کارشناس و تهیه صورتجلسه کارشناسی

 ارسال پرونده تخلفات مربوط به عطاریها و فروشگاههای... عرضه کننده داروهای غیر مجاز به مراجع قضایی

اخذ شکایات تلفنی  حضوری و مکتوب از داروخانه ها با مراکز غیر مجاز

کارشناسی مکان نگهداری و مصرف مراکز درخواست کننده الکل

صدور حواله الکل برای مراکز درخواست کننده در صورت تائید

اعلام بخش نامه ها ، ریکالهای دارویی و ... به داروخانه ها از طریق سایت معاونت

ارسال پرونده شکایت مربوط به تحویل اشتباه دارو به نظام پزشکی

نظارت بر عملکرد پرسنل شاغل در شبکه ها و آموزش نیروهای طرحی جدیدالاستخدام

ارسال پرونده تخلفات داروخانه ها به کمیسیون ماده 20

نظارت بر سوپر مارکت های عرضه کننده داروهای غیرمجاز در معیت کارشناسان معاونت بهداشت

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۸