شرح وظایف دارو

تعداد بازدید:۳۴۰۶

معرفی مدیریت دارو و مواد تحت کنترل

مدیریت دارو و فرآوردهای بیولوژیک و مواد در زمینه سیاست گذاری و نظارت برروند تدارک و توزیع دارو ، اجرا و اعمال ضوابط و مقررات صدورمجوز داروخانه ها و شرکتهای پخش دارو و صدور پروانه ها، کنترل و بازرسی از داروخانه هاوشرکت های پخش دارو در استان فعالیت دارد. در حال حاضر این مدیریت دارای واحدهای زیرمی باشد.

واحد امور داروخانه ها و صدور پروانه

*      صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی

*    صدور گواهی تشخیص صلاحیت مسئول فنی

*   صدور گواهی اشتغال

* تکمیل مدارک مسئول فنی و انتقال سرمایه و جابجایی ارسالی از شبکه ها

*   بررسی مدارک ارسالی از انجمن داروسازان

*   تمدید پروانه تاسیس و مسئول فنی

*  بررسی پرونده جهت ثبت پایان کار داروخانه و مسئول فنی

*  مکاتبات مربوط به مسئول فنی انتقال سرمایه  جابجایی داروخانه  قائم مقامی و ... و جدید التاسیس

*  ثبت نام تاسیس و محاسبه امتیاز

*  صدور حواله الکل برای مراکز درخواست کننده در صورت تائید

 ثبت کروکی و کارشناسی از مکان داروخانه

* تائید نهایی کروکی انتقال مکان داروخانه تائید شده

*  بررسی محل و تائید کروکی داروخانه های بیمارستانی و نیز بررسی  تغییر مکان داروخانه ها یا انبار ها

*  پیگیری پرونده های دیوان عدالت اداری

* آماده سازی مدارک جهت طرح در کمیسیون ماده 20

*    ابلاغ رای کمیسیون به متقاضیان

* تنظیم صورتجلسه کمیسیون ماده 20 و ارسال به سازمان غذا و دارو 

 

واحد تدارک و توزیع دارو

 • ارزشیابی های فصلی از شرکتهای پخش دارو
 • بازدید ادواری از شرکتهای پخش دارو
 • اعلام معایب شرکتهای پخش و فوریتی دارو و رونوشت به سازمان غذا و دارو
 • ارسال گزارش بازدیدهای ادواری و ارزشیابی های فصلی در پایان هر فصل به سازمان غذا و دارو
 • بازدید اولیه از انبار معرفی شده شرکتهای پخش
 • تائید نهایی محل انبار دارویی شرکت پخش و ارسال گزارش به سازمان غذا و دارو
 • پیگیری کمبودهای دارویی از طریق شرکت های پخش و وارداتی
 • اعلام کمبودهای دارویی به قطب کشوری و سازمان غذا و دارو
 • نظارت بر تهیه و تدارک داروهای یارانه ای ( پیوند، تالاسمی، شیمی درمانی ) و خاص
 • نظارت بر امحاء داروهای تاریخ گذشته و ضایعاتی در شرکتهای پخش
 • تائید انبار الکل شرکتهای پخش
 • بررسی درخواست های داروخانه های متقاضی توزیع قرص ریتالین

واحد بازرسی و  نظارت

 

بازرسی از داروخانه های تابعه (نظارت بر عملکرد داروخانه های تحت پوشش)

ارزشیابی  داروخانه های تابعه

ارسال پرونده تخلفات مربوط به داروخانه به کمیسیون قانونی ماده 11 دانشگاه

کارشناسی اقلام غیر مجازو قاچاق مکشوفه از مراکز غیر مجاز توسط نیروی انتظامی و ارائه گزارش

در صورت گزارش یا کشف مکان تولید، توزیع و ارائه اقلام دارویی و آرایشی غیر مجاز اعزام کارشناس و تهیه صورتجلسه کارشناسی

بازرسی و کارشناسی عطاریها، فروشگاههای مکمل ورزشی و ... در معیت نیروی انتظامی

ارسال پرونده تخلفات مربوط به عطاریها و فروشگاههای... عرضه کننده داروهای غیر مجاز به مراجع قضایی

اخذ شکایات تلفنی  حضوری و مکتوب از داروخانه ها با مراکز غیر مجاز

کارشناسی مکان نگهداری و مصرف مراکز درخواست کننده الکل

صدور حواله الکل برای مراکز درخواست کننده در صورت تائید

نظارت بر عملکرد داروخانه های توزیع کننده قرص ریتالین

اعلام بخش نامه ها ، ریکالهای دارویی و ... به داروخانه ها از طریق سایت معاونت

نظارت بر نحوه توزیع شیر خشک توسط داروخانه های دریافت کننده

ارسال پرونده شکایت مربوط به تحویل اشتباه دارو به نظام پزشکی

نظارت بر عملکرد پرسنل شاغل در شبکه ها و آموزش نیروهای طرحی جدیدالاستخدام

ارسال پرونده تخلفات داروخانه ها به کمیسیون ماده 20

نظارت بر سوپر مارکت های عرضه کننده داروهای غیرمجاز در معیت کارشناسان معاونت بهداشت

 

واحد نظارت بر داروهای مخدر و اعتیادآور

· تهیه و تدارک داروی مخدر مورد نیاز مراکز ترک اعتیاد و بیمارستان ها و بیماران صعب العلاج

· بررسی نسخ و دفاتر مراکز ترک اعتیاد و بیمارستان های تحت پوشش دریافت کننده  داروی مخدر

· بررسی نسخ و مدارک بیماران سرپایی

· بررسی مدارک و نسخ بیماران سرپایی متقاضی دریافت دارو به کمیسیون پزشکی

· اخذ تعهد نامه از بیمار و یا همراه او مبنی بر الزام به عودت دارو های مازاد بر نیاز

· تحویل دارو به مراکز ترک اعتیاد و بیمارستان ها و بیماران صعب العلاج

· بازرسی از مراکز تحت پوشش و نظارت بر نحوه نگهداری و توزیع داروهای مخدر و کنترل موجودی و مصرفی

· دریافت پوکه داروهای مصرف شده توسط مراکز و بیمارستانها و بیماران سرپایی و تطبیق با میزان مصرف

· امحاء پوکه داروهای دریافتی از مراکز ترک اعتیاد ، بیمارستانها و بیماران سرپایی

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۸