چارت

تعداد بازدید:۱۷۰۲

مشخصات

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

دکتری تخصصی فارماکوگنوزی

دکتر مریم خدائی

مدیر اداره

دکتری تخصصی طب سنتی

دکتر اکرم مرادی فراهانی

کارشناس مسئول طب سنتی و مکمل

دکتر داروساز

دکتر زهرا سمیعی

کارشناس مسئول صدور پروانه ها و مجوزها

دکتر داروساز

دکتر صدف خدام

کارشناس

دکتر داروساز

دکتر نجما سلیمانی مهرنجانی

کارشناس

دکتر داروساز

دکترفائزه تاجیانی

کارشناس

کارشناس ارشد

علی ربیعی

کارشناس

کلید واژه ها: چارت

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۴۰۰