شماره تماس های معاونت غذا و دارو

Column1Column2Column3Column4Column5
ردیفمدیران و کارشناسانسمتشماره مستقیمشماره داخلی
1خانم مهندس آیدا غفاریمدیر آزمایشگاه33685575284 - 283
2خانم ها نوابی – دکتر خداییبخش QA-285
3آقای منصوریپذیرش-282
4اتاق پرسنلی---
5آقای مرادیکارشناس آرایشی بهداشتی-294
6خانم ها خوانساری- انصاریآنالیز دستگاهی و سم شناسی-293
7خانم ها آقاجانی– آقای احمد عبدالهی--287
8خانم مرادی--288
9خانم ها صفری – خداقلی -نیک پی و خسروبیگیآزمایشگاه میکروب شناسی-290
10آقای آقاگلمسئول تلفنخانه – کپی33685570-
11--33685571-
12--33685572-
13خانم مهندس گلستانیمدیر اداره نظارت33675366261
14خانم محبیدفتر مواد غذایی-262
15خانم دکتر سمیعی – خدامکارشناسان طب مکمل-263
16خانم ها احمدی – میرزاییاداره آرایشی بهداشتی-264
17خانم ها حسینی زاده – دکتر خلیلیاداره آرایشی بهداشتی-266 - 267
18خانم جعفری - خانم فخاراداره غذا-268
19آقایان جمالو – محمدیاموراداری - بایگانی-269
20آقایان مهندس ربیعی – زنگنهاداره طب مکمل-270 – 271
21خانم ها آقاجانی – نمکیکارشناسان اداره غذا-274
22خانم ها کلبعلی – آصفریکارشناسان اداره غذا-272
23خانم شریف نژادکارشناسان اداره غذا-273
24خانم ها تدین – رئوفیکارشناسان اداره غذا-275
25خانم مختاریکارشناسان اداره غذا-276
26خانم دکتر ناظریمدیر امور دارو33686545241
27آقای آخوندیدفتر مدیر-242
28خانم بیات - ربیعیکارشناسان دارو-243 – 244
29آقای دکتر ده نمکیامور داروخانه های خصوصی33664600254
30خانم دکتر علی ابراهیمیکارشناس داروهای مخدر33677628246
31مهندس رحیمیکارشناس فناوری اطلاعات33677592247 – 248
32خانم ها شمسی – عالیخانی – تقواییکارشناس امور داروخانه ها و شرکت ها33673917249
33آقای عالیامور عمومی33673917250
34آقایان امیری –محمدی – شاکری –خوش دلداروهای مخدر33675227251 – 252
35خانم ها قناتی – صابری ----
36خانم ها دکتر فخار – دکتر مروتی دکتر شیر محمدی – دکتر عنایتی - خانم غلامیکارشناسان دارویی33688995253
37خانم یونسیمسئول دفتر معاونت33678626201
38--33686636-
39-فکس33678627-
40----
41خانم ها صوفیان –جدیدیدبیرخانه33670860206
42آقایان محمدی – خان احمدیمالی – تدارکات-207
43----
44خانم دکتر عنایتی_هانم نوابیآموزش33678629208
45مهندس شراهیمدیر امور عمومی33678629209
46----
47آقای غفاریروابط عمومی33683977210
48----
نمایش ۱ تا ۴۹ مورد از کل ۴۹ مورد.