معرفی واحد

تعداد بازدید:۲۰۷۹

معرفی واحد تضمین کیفیت

واحد تضمین کیفیت (QA)
 

 همه واحدهای آزمایشگاه به عنوان اجزای سازمان اهمیت خاص خود را داشته و عهده دار بخشی از فعالیت ها هستند. در این میان، واحد تضمین کیفیت (QA) از نظر برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت مجموعه اهمیت بسیاری در آزمایشگاه دارد. واحد تضمین کیفیت مسئولیت تدوین و بازنگری کلیه روشهای اجرایی مدیریتی، فنی و نظارت بر اجرای صحیح آنها را توسط پایش های دوره ای مطابق با استاندارد ایزو 17025 بر عهده دارد. بهبود مستمر سیستم با بررسی نتایج پایش ها و تصمیم گیری در جهت ارتقاء کیفیت صورت می گیرد. واحد تضمین کیفیت به طور مستقیم زیر نظر مدیریت ارشد می باشد و به لحاظ کاری در ارتباط با تمامی اجزا و پرسنل آزمایشگاه می باشد. کنترل مستندات، مدارک و سوابق، ممیزی های داخلی، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، نظارت بر واحد کالیبراسیون و تجهیزات، بررسی شکایات مشتریان، کنترل کیفیت و اعتبار بخشی آزمون های آزمایشگاه، پایش عملکرد گردش نمونه تا ارسال پاسخ آزمون، اهم فعالیتهای واحد تضمین کیفیت می باشند.

آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۳۹۸