معرفی مسئول آزمایشگاه

تعداد بازدید:۴۷۰۷
  

نام و نام خانوادگی: دکتر ژیلا محسنی

رشته تحصیلی:داروسازی هسته ای

پست الکترونیک: 

تلفن مستقیم: 33685575

شماره تماس داخلی: 283

آدرس: شهرک مصطفی خمینی، کوی گلستان

سوابق اجرایی

 • مسئول امور دارویی بیمارستان آیت الله خوانساری
 • مدیر اداره دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و دارو
 •  

شرح وظایف

 • نظارت، تأیید و ارسال نتایج آزمون های انجام شده به درخواست مراجع ذیربط

 • سرپرستی و نظارت بر کلیه امور فنی و اجرایی آزمایشگاه

 • راه اندازی و توسعه روش های آزمون مورد نیاز آزمایشگاه

 • نظارت و بازرسی از آزمایشگاه های کنترل کیفیت کارخانجات صنایع غذایی و بهداشتی

 • نظارت و بازرسی از آزمایشگاه های همکار و مجاز در سطح استان

 • عضو کمیته فنی قانونی صدور پروانه های بهداشتی واحدهای تحت پوشش معاونت غذا و دارو

 • شرکت در جلسات و کمیته های مرتبط با مدیریت آزمایشگاه

 • برنامه ریزی و ارتقا پرسنل جهت نیل به اهداف کیفیت آزمایشگاه

 • هماهنگی با سازمان های مرجع سلامت، سازمان های نظارتی و بهداشتی و مراجع قضایی

 • اجرای فرآیندهای مرتبط با برنامه عملیاتی، ارزیابی عملکرد و طرح های ملی کشوری

کلید واژه ها: آزمایشگاه کنترل مواد غذایی مدیر

آخرین ویرایش۱۰ بهمن ۱۴۰۱