کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی و آرایشی بهداشتی

تعداد بازدید:۱۱۱۶

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

داخلی

خانم گلستانی

مدیر اداره نظارت برموادغذایی

33675366

261

خانم داود آبادی

دفتر  اداره نظارت

33675366

262

خانم مهندس حسینی ،دکتر خلیلی

کارشناسان آرایشی و بهداشتی

33677387

266

خانم مهندس غفاری

کارشناسان مواد غذایی

33685570

268

آقای جمالو

بایگانی

33685570

269

خانم مهندس مختاری

کارشناس اداره نظارت

33685570

276

خانم ها مهندس کلبعلی

مهندس آقاجانی ،مهندس شریف ن‍ژاد

کارشناسان  اداره نظارت

33685573

272

273

274

خانم مهندس احمدی

کارشناسان  اداره نظارت

33685570

275

کلید واژه ها: اسامی

آخرین ویرایش۰۵ دی ۱۴۰۱