آیین نامه‌ها و فرم‌ها- شفافیت

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
موافقت اصولی با پروانه های واحد های تولیدی مواد غذایی،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتیشفافیت
موافقت اصولی سال ۱۴۰۲شفافیت
عملکرد آزمایشگاه کنترل غذا و دارو سال ۱۴۰۲شفافیت
کمیسیون فنی و تخصصی صدور پروانه های بهداشتی۱۴۰۲شفافیت
اقدامات انجام شده اداره طبیعی. سنتی . مکمل در سال ۱۴۰۲شفافیت
شرکت های پخش دارویی در استان مرکزی سال ۱۴۰۲شفافیت
لیست داروخانه ها در سال ۱۴۰۲شفافیت
لیست واحد های تولیدی مواد غذایی،آشامیدنی و بهداشتی استان مرکزی ۱۴۰۲شفافیت
موافقت اصولی داروخانه ها در سال ۱۴۰۲شفافیت
منشور حقوق بیمار ۱۴۰۲شفافیت
منشور حقوق بیمار در داروخانه ۱۴۰۱شفافیت
عملکرد آزمایشگاه کنترل مواد غذایی در سال ۱۴۰۱شفافیت
لیست شرکت های پخش دارویی شعبه استان مرکزی در سال ۱۴۰۱شفافیت
لیست واحد های تولیدی مواد غذایی،آشامیدنی و بهداشتی استان مرکزی در سال ۱۴۰۱شفافیت
لیست داروخانه های استان مرکزی در سال ۱۴۰۱شفافیت
کمیسیون فنی و تخصصی صدور پروانه های بهداشتی سال ۱۴۰۱شفافیت
موافقت اصولی داروخانه ها در سال ۱۴۰۱شفافیت