پذیرش نمونه و پاسخ دهی

تعداد بازدید:۳۰۳۸

 

پذیرش نمونه و پاسخ دهی

واحد فوق شامل دو بخش تحویل نمونه و پاسخ دهی می باشد. فرآیند تحویل نمونه شامل دو مرحله پذیرش نمونه و نحوه چرخش نمونه می باشد.
 

پذیرش نمونه:

نمونه های وارده به بخش تحویل نمونه آزمایشگاه کنترل کیفی براساس حداقل هایی است که توسط آزمایشگاه کنترل کیفی مشخص گردیده است می باشد. که ارسال این نمونه ها نیز طبق ضوابطی است که انها توسط ازمایشگاه کنترل کیفی تعیین گردیده. پس از دریافت نمونه توسط بخش تحویل نمونه و بررسی نامه های درخواستی مشتری و مقایسه نمونه ها با فرم درخواستی درصورت نبود تناقص بین آنها و نیز شرایط ارسالی صحیح نمونه، نمونه ها تحویل گرفته شده و در صورت نیاز فرم رسید مشتری این فرم به مشتری تحویل داده خواهد شد.
 

نحوه چرخش نمونه:


نمونه ها پس از تحویل نمونه ها به بخش تحویل نمونه عملیات ثبت و کد گذاری آنها انجام شده ، آماده تحویل به بخشها می شوند. فرم تحویل نمونه جهت تحویل به بخشها تکمیل و همراه با نمونه های ثبت شده به بخش مربوطه منتقل و تحویل کارشناسان بخش داده می شود.کارشناسان پس از تحویل نمونه فرم های مربوطه را امضاء و به مسئول انتقال تحویل داده، نمونه حهت انجام آزمون در چرخه آزمایشگاهی قرار می گیرد.قبل از انتقال نمونه ها به بخشها در واحد تحویل نمونه جهت بخشهای میکروب ،شیمی،سم شناسی و بسته بندی تفکیک می گردند نمونه شاهد نیز در واحد تحویل نمونه نگهداری می شود.نمونه های وارده به بخش تحویل نمونه چنانچه فاقد کد بهداشتی ، پروانه ساخت و یا تاریخ انقضاء باشد و یا تاریخ مصرف آن گذشته باشد و نیز نمونه های خارجی که دارای مجوز ورود به کشور نباشند به عنوان نمونه های فاقد ارزش تلقی گردیده و در لیست نمونه های فاقد ارزش آزمون قرار می گیرند. که این نمونه ها به سردخانه منتقل و به مدت یک ماه تا دو ماه نگهداری و پس از آن طی یک صو.رت جلسه به امور عمومی جهت معدوم شدن تحویل داده می شود. همچنین نمونه های ارسالی به بخشها پس از انجام آزمایشات مورد نظر براساس لیست زمان بندی نگهداری در آزمایشگاه نگهداری می شوند. لازم به ذکر است نمونه های شاهدی که در انبار تحویل نمونه نگهداری می شوند نیز پس از دوماه پس از اینکه پاسخ آزمونها داده شد نیز طی یک صورت جلسه از انبار شاهد خارج و به امور عمومی تحویل داده می شوند. پس از انجام همه این مراحل پاسخ آزمونها به واحد پاسخ دهی که زیر مجموعه بخش تحویل نمونه می باشد ارسال و این واحد اقدام به ارسال پاسخ به مراکز ارسال نمونه می نماید. لازم به توضیح است که: 1-نمونه های فله که مقدار یا تعداد آنها کافی نباشد به بخش میکروب داده می شود. 2-نمونه هایی که تاریخ انقضا آنها کمتر از یک ماه باشد به بخشهای شیمی و میکروب داده می شود. 3-نمونه هایی که نحوه ارسال آنها نامناسب بوده و ظرف یا بسته آنها مخدوش و نامناسب باشد به بخش ارسال نمی شوند.

آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۳۹۸