مطالب مرتبط با کلید واژه

اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل


اهداف و سیاستهای پیش رو

مقدمه اداره کل فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل همراه با نیازهای روزافزون جامعه پزشکی و مردم عزیزمان به استفاده از ظرفیت های درمانی جدید در حوزه مکمل های تغذیه ای و فراورده های گیاهی در سازمان غذا و دارو تکوین ...