بیوشیمی و ژنتیک

تعداد بازدید:۱۸۸۱

 1675155981-download.jpgدکتر علی خسروبیگی

1674555744-download-1-.jpgبیوشیمی هورمونها پزشکی - نیمسال اول 1402-1401

 

1675156158-download.jpgدکتر حیدر فراهانی

1674555744-download-1-.jpgبیوشیمی کلیه-پزشکی نیمسال اول 1402-1401

 

1675156260-download.jpgدکتر میلاد غلامی

1674555744-download-1-.jpgژنتیک پزشکی-نیمسال اول1402-1401

1674555744-download-1-.jpgاصول مشاوره ژنتیک و بیماری های ارثی

1674555744-download-1-.jpgبیماری های ژنتیکی و مشاوره

1674555744-download-1-.jpgکاراموزی اصول مشاوره ژنتیک و بیماری های ارثی

 

1675156210-download.jpgهادی انصاری هادی پور

1674555744-download-1-.jpgبیوشیمی پزشکی-کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی-مجازی400-99-1

 

 

طرح درس مشترک کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

 

1674555744-download-1-.jpgآنزیم شناسی نیمسال دوم 400-99 -مجازی 1675155981-download.jpg دکتر علی خسروبیگی 1675156106-download.jpgدکتر زهرا سالمی 1675156158-download.jpg دکتر حیدر فراهانی

1674555744-download-1-.jpgبیوشیمی بالینی نیمسال دوم 400-99-نظری 1675155981-download.jpg دکتر علی خسروبیگی 1675156106-download.jpg دکتر زهرا سالمی 1675156158-download.jpg دکتر حیدر فراهانی 1675156210-download.jpg دکتر هادی انصاری هادی پور 1675156055-download.jpgدکتر فریده جلالی مشایخی

1674555744-download-1-.jpgبیوشیمی پیشرفته بافت ها نیمسال دوم 400-99-نظری 1675155981-download.jpg دکتر علی خسروبیگی 1675156106-download.jpg دکتر زهرا سالمی 1675156158-download.jpg دکتر حیدر فراهانی 1675156210-download.jpg دکتر هادی انصاری هادی پور 1675156055-download.jpgدکتر فریده جلالی مشایخی

1674555744-download-1-.jpgبیوشیمی و تشخیص مولکولی نیمسال دوم 400-99-نظری 1675156210-download.jpg دکتر هادی انصاری هادی پور 1675156055-download.jpgدکتر فریده جلالی مشایخی 1675156260-download.jpgدکتر میلاد غلامی 1675151875-download.jpgدکتر حمید ابطحی

1674555744-download-1-.jpgروشهای آزمایشگاهی شناخت و کار با دستگاهها نیمسال اول 1401-1400-نظری 1675155981-download.jpgدکتر علی خسروبیگی 1675156106-download.jpg دکتر زهرا سالمی 1675156158-download.jpg دکتر حیدر فراهانی 1675156210-download.jpg دکتر هادی انصاری هادی پور 1675156055-download.jpgدکتر فریده جلالی مشایخی

1674555744-download-1-.jpgمتابولیسم مواد سه گانه و اختلالات نیمسال اول 1401-1400-نظری 1675155981-download.jpg دکتر علی خسروبیگی 1675156106-download.jpg دکتر زهرا سالمی 1675156210-download.jpg دکتر هادی انصاری هادی پور

1674555744-download-1-.jpgهورمون و تومور مارکرنیمسال اول 1401-1400-نظری 1675156055-download.jpg دکتر فریده جلالی مشایخی 1675156158-download.jpg دکتر حیدر فراهانی

نیمسال دوم 1400 - 1401

1674555744-download-1-.jpg  - بیوشیمی بالینی نیمسال دوم 1400 - 1401  /  مدرسان: 1675156106-download.jpg دکتر زهرا سالمی       1675155981-download.jpg دکتر علی خسروبیگی 1675156210-download.jpg دکتر هادی انصاری هادیپور 1675156055-download.jpg دکتر فریده جلالی مشایخی 1675156158-download.jpg دکتر حیدر فراهانی

1674555744-download-1-.jpg  هورمون و تومورمارکر نیمسال دوم 1400 - 1401 / مدرسان: 1675156055-download.jpg دکتر فریده جلالی مشایخی 1675156158-download.jpg  دکتر حیدر فراهانی

1674555744-download-1-.jpg  آنزیم شناسی نیمسال دوم 1400 - 1401 مدرسان: 1675155981-download.jpg دکتر علی خسروبیگی- 1675156106-download.jpg دکتر زهرا سالمی 1675156158-download.jpg دکتر حیدر فراهانی    

1674555744-download-1-.jpg بیوشیمی پیشرفته بافت ها نیمسال دوم 1400 - 1401  مدرسان: 1675155981-download.jpg دکتر علی خسروبیگی 1675156106-download.jpg دکتر زهرا سالمی 1675156210-download.jpg دکتر هادی انصاری هادیپور 1675156055-download.jpgدکتر فریده جلالی مشایخی 1675156158-download.jpg دکتر حیدر فراهانی

1674555744-download-1-.jpg  بیوشیمی و تشخیص ملکولی   نیمسال دوم 1400 - 1401 /  مدرسان: 1675156210-download.jpg دکتر هادی انصاری هادیپور 1675156055-download.jpg دکتر فریده جلالی مشایخی 1675156260-download.jpgدکتر میلاد غلامی 1675151875-download.jpgدکتر حمید ابطحی

  1674555744-download-1-.jpgکارآموزی بیمارستانی نیمسال دوم 1400 - 1401 /  مدرسان: 1675156055-download.jpg دکتر فریده جلالی مشایخی  1675156158-download.jpg دکتر حیدر فراهانی

1674555744-download-1-.jpg متابولیسم ترکیبات سه گانه و اختلالات آن نیمسال دوم 1400 - 1401 مدرسان: 1675155981-download.jpg دکتر علی خسروبیگی 1675156106-download.jpg دکتر زهرا سالمی 1675156210-download.jpgدکتر هادی انصاری

 

طرح درس مشترک پزشکی

-بیوشیمی دیسیپلین پزشکی نیمسال اول 1402-1401-1675155981-download.jpgدکتر علی خسروبیگی- 1675156055-download.jpgدکتر فریده جلالی مشایخی 

-بیوشیمی سلول و مولکول پزشکی-نیمسال اول 1402-1401 1675156106-download.jpg دکتر زهرا سالمی 1675156210-download.jpgدکتر هادی انصاری هادی پور

 

 

 

کلید واژه ها: بیوشیمی پنتیک