اعضای هیات علمی گروه آمار زیستی

تعداد بازدید:۱۶۲۵

CV: https://isid.research.ac.ir/Mohammad_Rafiei

  سردشت - میدان بسیج - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)  

 08634173520 داخلی 184
 
         rafeie@yahoo.com  

CV: https://isid.research.ac.ir/Azam_Moslemi

  سردشت - میدان بسیج - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)  

     08634173520 داخلی 206
 
 moslemiazam@gmail.com  

CV:https://isid.research.ac.ir/Marjan_Faghih

  سردشت - میدان بسیج - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)  

    08634173520 داخلی 202
 
 marjanfaghih@yahoo.com 

cv: https://isid.research.ac.ir/Amir_Hamta

  سردشت - میدان بسیج - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)  

 08634173520 داخلی 262 - 268
           Hamta.amir@gmail.com 

cv: https://isid.research.ac.ir/Malihe_Safari

  سردشت - میدان بسیج - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)  

      08634173520 داخلی 202
   Malihesafari97@gmail.com

 

کلید واژه ها: اعضا هیات علمی گروه آمار زیستی