مطالب مرتبط با کلید واژه

پوست


پوست

مدیر گروه: اعضای گروه پوست نام و نام خانوادگی مقطع مرتبه علمی لینک رزومه پژوهشی دکتر مینا میر نظامی دکترای تخصصی پزشکی / بیماری‌های پوست استادیار https://isid.research.ac.ir/Mina_Mirnezami دکتر حمید حمیدی دکترای تخصصی پزشکی / بیماری‌های پوست استادیار https://isid.research.ac.ir/Hamid_Hamidi