مطالب مرتبط با کلید واژه

بهداشت


پزشکی اجتماعی و خانواده

مدیر گروه: دکتر .بهمن صادقی سده اعضای گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی نام و نام خانوادگی مقطع مرتبه علمی لینک رزومه پژوهشی دکتر بهمن صادقی سده دکترای تخصصی پزشکی / پزشکی اجتماعی دانشیار https://isid.research.ac.ir/Bahman_Sadeghi دکتر پگاه محقق دکترای تخصصی پزشکی / پزشکی اجتماعی استادیار https://isid.research.ac.ir/Pegah_Mohaghegh دکتر جواد جواهری دکترای تخصصی پزشکی / پزشکی اجتماعی استادیار https://isid.research.ac.ir/Javad_Javaheri