مطالب مرتبط با کلید واژه

فرم


فرم ها

- فرم های مورد نیاز برای دفاع دانشجویان پزشکی و دستیاری - چک لیست پیش از دفاع از پایان نامه - فرم اعلام آمادگی دفاع - فرم گزارش 3 ماهه - صورتجلسه گروه

فرم ها

- فرم خام طرح دوره - ر اهنمای طرح درس  - چک لیست طرح دوره - چک لیست طرح درس مجازی و آنلاین  -فرم خام طرح درس آموزش مجازی و آنلاین -راهنمای نگارش اهداف و افعال رفتاری طرح درس