آیین نامه‌ها و فرم‌ها- علوم آزمایشگاهی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
روشهای کنترل کیفی در آزمایشگاههای بالینی-آقای دکتر سید سعید حسنیعلوم آزمایشگاهی۲۱۳
اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه -آقای دکتر سیدسعید حسنیعلوم آزمایشگاهی۲۱۲
آزمایشگاه ایمنوهماتولوژی-آقای دکتر سیدسعید حسنیعلوم آزمایشگاهی۲۱۱
آزمایشگاه خون شناسی (۲)-آقای دکتر سید سعید حسنیعلوم آزمایشگاهی۲۱۰
خون شناسی (۲)-آقای دکتر سید سعید حسنیعلوم آزمایشگاهی۲۰۹
آزمایشگاه خون شناسی (۲)-آقای دکتر سید سعید حسنیعلوم آزمایشگاهی۱۰۸
متون انگلیسی و ترمینولوژی علوم آزمایشگاهی-آقای دکتر محمد صیادیعلوم آزمایشگاهی۱۰۷
آزمایشگاه خون شناسی (۱)-آقای دکتر محمد صیادیعلوم آزمایشگاهی۱۰۶
خون شناسی (۱)-آقای دکتر محمد صیادیعلوم آزمایشگاهی۱۰۵
فوریت های پزشکی -خانم صفورا امیدوارعلوم آزمایشگاهی
شیمی عمومی - خانم دکتر مارال رمضانیعلوم آزمایشگاهی
سم شناسی -خانم دکتر مارال رمضانیعلوم آزمایشگاهی
خون شناسی (۲)-آقای دکتر سید سعید حسنیعلوم آزمایشگاهی