آیین نامه‌ها و فرم‌ها- تکنولوژی پرتو شناسی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آشنایی با ساختمان و ویژگی های مواد کنتراست در تصویربرداری پزشکی-خانم دکتر معصومه زنگنهتکنولوژی پرتو شناسی
روشهای پرتونگاری (۳)-خانم دکتر معصومه زنگنهتکنولوژی پرتو شناسی
روشهای پرتونگاری (۱)-خانم دکتر معصومه زنگنهتکنولوژی پرتو شناسی
تکنیکها و جنبه های بالینی توموگرافی کامپیوتری(CT)-خانم دکتر معصومه زنگنهتکنولوژی پرتو شناسی
ثبت و نمایش تصاویر در پزشکی-خانم دکتر معصومه زنگنهتکنولوژی پرتو شناسی
روشهای تصویر برداری پزشکی-خانم زهرا فرزانگانتکنولوژی پرتو شناسی
روشهای پرتونگاری ۲- خانم زهرا فرزانگانتکنولوژی پرتو شناسی
تعمیرات و نگهداری مقدماتی دستگاه های رادیولوژی-خانم زهرا فرزانگانتکنولوژی پرتو شناسی
فیزیک پرتوها-خانم دکتر فاطمه سیفتکنولوژی پرتو شناسی۲۲۱
رادیوبیولوژی-خانم دکتر فاطمه قهرمانیتکنولوژی پرتو شناسی۱۰۱
روشهای پرتونگاری ۲- خانم زهرا فرزانگانتکنولوژی پرتو شناسی
روشهای پرتونگاری اختصاصی -خانم زهرا فرزانگانتکنولوژی پرتو شناسی
تکنیک ها و جنبه های بالینی توموگرافی کامپیوتری (CT)-خانم زهرا فرزانگانتکنولوژی پرتو شناسی
تعمیرات و نگهداری مقدماتی دستگاههای رادیولوژی-خانم زهرافرزانگانتکنولوژی پرتو شناسی