آلبوم تصاویر واحد دارویی

۰۱ مرداد ۱۳۹۷ ۳
جلسه با کارشناسان دارویی بیمارستان های تابعه
کارگاه آموزشی جلوگیری از سرقت مراکز سوئ مصرف مواد
جلسه بررسی داروهای بیماران خاص