فرم ثبت شکایات مدیریت مواد غذایی ،آشامیدنی و آرایشی بهداشتی

عنوان فرم
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  1
 • شماره تماس*نام کامل
  2
 • پست الکترونیک*نام کامل
  3
 • آدرس شاکی*نام کامل
  4
 • آدرس محل خرید*نام کامل
  5
 • نام تجاری محصول*نام کامل
  6
 • نام تجاری محصول شماره پروانه ساخت/شناسه نظارت کارگاهی پروانه بهداشتی/*نام کامل
  7
 • نام کارخانه تولید کننده/ وارد کننده*نام کامل
  8
 • تاریخ تولید*نام کامل
  9
 • تاریخ انقضا*نام کامل
  10
 • سری ساخت محصول*نام کامل
  11
 • نشانی تولید کننده*نام کامل
  12
 • تلفن تولیدکننده*نام کامل
  13
 • شرح مختصر از شکایت*نام کامل
  14