فرم ثبت شکایات مدیریت دارو و مواد مخدر

عنوان فرم
 • 0
 • نام داروخانه*نام کامل
  1
 • آدرس داروخانه*نام کامل
  2
 • تاریخ مراجعه*نام کامل
  3
 • ساعت مراجعه شاکی*نام کامل
  4
 • موضوع شکایت*نام کامل
  5
 • مورد شکایت*نام کامل
  6
 • مستندات*نام کامل
  7
 • آپلود فایل مستند*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   8
  • شرح شکایت*توضیح بیشتر
   9
  • نام و نام خانوادگی شاکی*نام کامل
   10
  • تلفن تماس*نام کامل
   11
  • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
   12