واحد نظارت بر داروهای مخدر و الکل

تعداد بازدید:۱۶۶۳

   واحد نظارت بر داروهای مخدر و اعتیادآور

 

1.  تهیه و تدارک داروی مخدر مورد نیاز مراکز ترک اعتیاد و بیمارستان ها و بیماران صعب العلاج

2.  بررسی نسخ و دفاتر مراکز ترک اعتیاد و بیمارستان های تحت پوشش دریافت کننده  داروی مخدر

3.  بررسی نسخ و مدارک بیماران سرپایی

4. بررسی مدارک و نسخ بیماران سرپایی متقاضی دریافت دارو به کمیسیون پزشکی

5.  اخذ تعهد نامه از بیمار و یا همراه او مبنی بر الزام به عودت دارو های مازاد بر نیاز

6.  تحویل دارو به مراکز ترک اعتیاد و بیمارستان ها و بیماران صعب العلاج

7.  بازرسی از مراکز تحت پوشش و نظارت بر نحوه نگهداری و توزیع داروهای مخدر و کنترل موجودی و مصرفی

8.   دریافت پوکه داروهای مصرف شده توسط مراکز و بیمارستان ها و بیماران سرپایی، و تطبیق با میزان مصرف

9.  امحاء پوکه  داروهای دریافتی از مراکز ترک اعتیاد و بیمارستان ها و بیماران سرپایی

10.تحویل داروی رایگان به جانبازان

11.عیادت از بیماران سرطانی و جانبازان

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۸