فهرست داروهای پر خطر


فهرست داروهای پرخطر

فهرست 12گانه داروهای پرخطر، دارای الویت برچسب گذاری روی هر آمپول یا ویال فرآورده

ردیف

نام دارو

ردیف

نام دارو

1

کلرید پتاسیم

7

روپین

2

سولفات منیزیوم

8

اپی نفرین

3

بیکربنات سدیم

9

هپارین سدیم

4

گلوکونات

10

رتپالز کلسیم

5

هایپرسالین

11

هالوپریدول

6

لیدوکائین

12

پروپرانولول

 

کلید واژه ها: فهرست داروهای پر خطر

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۹۸۱